Vanzare Case Vile Terenuri Aparatamente Bucurestii Noi Bazilescu Damaroaia Laminorului Straulesti

Imobiliare Bucurestii Noi

Bucuresti Romania

Recepția clădirilor noi: Cine decide admiterea, suspendarea sau respingerea acesteia și pentru ce motive
Add CommentAdd Comment
thumb_3_Magori.jpg
Article By:

Recepția clădirilor noi

Începând cu 29 iulie 2017, recepția lucrărilor de construcții va fi făcută ținând cont de reguli noi, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora care a fost adoptat de Executiv și publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 406 din 30 mai 2017.

Reglementări de principiu ale recepției construcțiilor se găsesc momentan și în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție. Concret, lucrările de construcții autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizație și dacă s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor. Recepția e obligatorie pentru toate tipurile de construcții autorizate. Practic, vorbim de două etape: prima, reprezentată de o recepție la terminarea lucrărilor, și o a doua, ce reprezintă o recepție finală.

Cât privește recepția la terminarea lucrărilor, regulamentul va impune executantului să comunice și să-i ceară investitorului să facă recepția în perioada de valabilitate a autorizației de construire. Investitorul va avea apoi la dispoziție cinci zile pentru a cere numirea celor care vor face parte din comisia de recepție.

Instituțiile ale căror reprezentanți vor face parte din comisia de recepție la terminarea lucrărilor vor fi obligate să transmită numele acestor reprezentanți în termen de zece zile de la primirea solicitării din partea investitorului. Potrivit regulamentului, comisia de recepție va include cel puțin 3-5 membri, plus un reprezentant de la Inspectoratul de Stat în Construcții, unul de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență sau unul de la Direcția pentru Cultură / ordonatorul principal de credite (acolo unde e cazul).  Aceștia din urmă vor face parte din comisie doar atunci când scrie în regulament că e obligatoriu.

Tot în legătură cu componența comisiei, regulamentul mai face câteva precizări importante, de pildă:

 • dirigintele de șantier autorizat va asigura secretariatul comisiei, însă acesta nu va face parte din componența comisiei;
 • proiectantul și executantul vor participa, în mod obligatoriu, la recepția la terminarea lucrărilor, în calitate de invitați;
 • reprezentantul din partea administrației publice va fi cel numit de autoritatea emitentă a autorizației de construire/desființare.

Decizia privind recepția lucrărilor va aparține comisiei

Comisia, după analizarea documentelor puse la dispoziție, va decide dacă admite, respinge sau suspendă recepția lucrărilor. Deciziile comisiei vor fi luate doar în prezența a măcar două treimi din membrii numiți, cu majoritate. Important este că, dacă un reprezentant al unei instituții care trebuie să facă obligatoriu parte din comisie propune respingerea recepției, atunci decizia nu va fi luată, chiar dacă va exista majoritate.

La capitolul suspendare a recepției nu vor exista modificări majore. Cazurile de suspendare vor rămâne, în continuare, aceleași. De exemplu: se constată neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea construcției conform destinației sale.

Recepția va putea fi respinsă în următoarele cazuri: nu s-au remediat aspectele contestate de comisie, nu există o posibilitate de a examina nemijlocit construcția, nu sunt implementate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu, s-au găsit vicii de neînlăturat ori dacă nu s-a respectat autorizația. "Este interzisă utilizarea construcției a cărei recepție la terminarea lucrărilor a fost respinsă, până la finalizarea remedierilor, aceasta fiind pusă în stare de conservare prin grija și pe cheltuiala investitorului", scrie în regulament.

O precizare foarte importantă din regulament se referă la rolul deciziei luate de către comisie. Dacă acum rolul comisiei e doar de a recomanda admiterea/ respingerea recepției, regulamentul care va intra în vigoare la finalul lui iulie stabilește că decizia va fi luată de comisie, iar investitorul va aproba/respinge recepția în conformitate cu decizia comisiei (având la dispoziție trei zile în acest scop).

"Data finalizării recepției la terminarea lucrărilor este data semnării de către investitor a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor", scrie în regulament

Dacă actualmente există un termen de 20 de zile pentru a contesta procesul-verbal de recepție, regulamentul în discuție nu-l mai prevede. Specialiștii de la Deloitte arată, într-un comunicat, că această omisiune a regulamentului ar putea da naștere unor discuții, pentru că nu există un consens cu privire la natura juridică a procesului verbal de recepție.

Recepția finală a construcției va trebui făcută mai repede

Recepția finală se va organiza în zece zile de la expirarea perioadei de garanție, iar nu în 15, cum este în actuala reglementare. La această recepție va fi necesară participarea doar a unui reprezentant al proprietarului, unul al investitorului și 1-3 specialiști în domeniul lucrărilor în construcții.

Comisia, în funcție de descoperirea unor vicii apărute în perioada de garanție, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, va putea decide admiterea, respingerea sau suspendarea recepției finale. Apoi, după decizia comisiei, proprietarul va aproba admiterea/respingerea recepției finale, în termen de trei zile.

În fine, e important să precizăm că regulamentul va aduce o noutate și cu privire la posibilitatea de a face recepții și pentru părți, obiecte sau sectoare din construcție. Condiția va fi ca acestea să fie distincte/ independente fizic și funcțional. O reglementare se găsește și pentru recepția parțială, care va permite investitorului să preia o parte din construcția aflată la un anumit stadiu și să obțină înscrierea ei în cartea funciară.

"Data finalizării recepției finale este data semnării de către proprietar a procesului-verbal de recepție finală", scrie în regulament.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor dă decizii care trebuie luate obligatoriu în seamă de investitor, potrivit noului regulament privind recepția construcțiilor. Asta înseamnă că deciziile comisiei au mai mult decât un caracter de recomandare, cum era înainte. Deși cazurile de suspendare au rămas la fel, la motivele de respingere a recepției găsim o listă semnificativ mai lungă.

Dacă, înainte, decizia luată de comisia de recepție la terminarea lucrărilor avea caracter de recomandare, odată cu intrarea în vigoare a noului regulament de recepție a lucrărilor de construcție (HG nr. 343/2017), se stabilește că decizia comisiei e obligatoriu de respectat de către investitor, atunci când el decide dacă admite sau respinge recepția. Altfel spus, investitorul ia decizia în conformitate cu ce decide comisia.

În tot cuprinsul regulamentului, formulările de tipul "comisia recomandă" nu se mai regăsesc acum, ceea ce înseamnă că deciziile acesteia trebuie respectate, iar nu luate ca reper, așa cum era potrivit vechiului regulament.

Deciziile comisiei pot fi luate doar în prezența a măcar două treimi din membrii numiți, cu majoritate. Important este că, dacă un reprezentant al unei instituții care trebuie să facă obligatoriu parte din comisie propune respingerea recepției, atunci decizia nu poate fi luată, chiar dacă există majoritate .

Practic, potrivit regulamentului, comisia poate decide să admită recepția, să o suspende sau să o respingă. La capitolul suspendare a recepției nu au fost aduse modificări prin noul regulament. Cazurile de suspendare au rămas, în continuare, aceleași:

 • existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea construcției conform destinației sale;
 • existența unor lucrări realizate necorespunzător, nefinalizate sau neexecutate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile;
 • construcția prezintă vicii a căror remediere este de durată și strict necesară pentru asigurarea utilității construcției conform destinației preconizate, potrivit Legii nr. 10/1995;
 • existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea lucrărilor realizate și necesitatea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;
 • investitorul nu pune la dispoziția comisiei de recepție la terminarea lucrărilor documentele cerute, conform regulamentului.

Mai multe motive de respingere a recepției

Spre deosebire de vechiul regulament, acum există o serie lungă de motive pentru care comisia poate decide că recepția la terminarea lucrărilor trebuie respinsă. Concret, în actualul regulament se regăsesc următoarele motive:

 • comisia de recepție la terminarea lucrărilor nu a putut examina nemijlocit construcția;
 • executantul nu remediază aspectele puse în vedere de comisie când a dispus suspendarea recepției, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere;
 • nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor;
 • se constată vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele;
 • reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției;
 • se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire.

În vechiul regulament regăseam doar prevederea potrivit căreia comisia de recepție recomanda respingerea recepției dacă găsea vicii care nu puteau fi înlăturate și care împiedicau realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale. Așadar, nu doar că lista motivelor de respingere este semnificativ mai lungă, investitorul trebuie să se conformeze deciziei de respingere a comisiei, neputând să admită o recepție cu privire la care comisia a găsit motive de respingere.

„În conformitate cu decizia comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, investitorul aprobă, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepției și semnează procesul-verbal la terminarea lucrărilor”, scrie în regulament actualmente.

 

Comments (0)
Click Me!

Persistent Collapsing Quick Search

Toate proprietatile din aceasta categorie (0)

to
to
to

Toate proprietatile din aceasta categorie (0)

to
to

Toate proprietatile din aceasta categorie (0)

to
to

Toate proprietatile din aceasta categorie (0)

to

Toate proprietatile din aceasta categorie (0)

to
to